1. احسان صیاد , سید محسن حسینی , وحید حسینی , محمد حسن صالحه شوشتری , جنگلکاری های حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۷۰۰-۷۰۷
  2. فرهاد قاسمی آقباش , سید غلامعلی جلالی , وحید حسینی , سید محسن حسینی , بیورن برگ , پویایی عناصر غذایی لاشبرگ نوئل Picea abies آمیخته با لاشبرگ گونه های راش Fagus orientalis، توسکا Alnus subcordata و پلت Acer velutinumدر توده دست کاشت نوئل منطقه لاجیم , تحقیقات جنگل و صنوبر , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۲۸۶-۲۹۸
  3. فرزانه نظری , وحید حسینی , نقی شعبانیان , تاثیر شدت آتش سوزی بر میزان کربن، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب در خاک های جنگلی (مطالعه موردی: جنگلهای مریوان) , تحقیقات جنگل و صنوبر , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۲۵-۳۷
  4. وحید حسینی , رضا اخوان , مریم طهماسبی , تاثیر تاج درخت بنه Pistacia atlantica بر پراکنش مکانی خصوصیات شیمیایی خاک , جنگل ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۳-۲۴
  5. احسان صیاد , سید محسن حسینی , وحید حسینی , سید غلامعلی جلالی , محمد حسن صالحه شوشتری , تاثیر جنگل کاری Acacia salicina ، Eucalyptus camaldulensis و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک , تحقیقات جنگل و صنوبر , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۵۶۰-۵۶۷
  6. وحید حسینی , پیروز عزیزی , مسعود طبری , سید محسن حسینی , مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان , منابع طیبعی ایران , دوره ( ۵۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۷, صفحه ۵۴۵-۵۵۱
  7. وحید حسینی , پرویز عزیزی , مسعود طبری , سید محسن حسینی , مقایسه روند تجزیه لاشبرگ ممرز از دو رویشگاه در شرایط آزمایشگاهی یکسان , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۶۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰, صفحه ۴۵-۴۹